Privacy Verklaring

Verwerking van persoonsgegevens door MGear

De besloten vennootschap MGear B.V. (hierna MGear) verwerkt dagelijks informatie over personen. Voor MGear is de bescherming van deze persoonsgegevens zeer belangrijk. MGear respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacy-wetgeving worden behandeld. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en ingevoerd, met betrekking tot de verwerking zelf, het doel ervan, alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Allereerst wordt hieronder duidelijk vermeld met welke doeleinden MGear persoonsgegevens verwerkt. Verder:

 • zal MGear voor de verzameling/verwerking van persoonsgegevens zich beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • vraagt MGear jou eerst uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • neemt MGear passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen; dit eisen wij tevens van (derde) partijen die, indien van toepassing, in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • respecteert MGear jouw rechten om je persoonsgegevens op jouw aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

MGear verzoekt je vriendelijk om deze privacy-verklaring zorgvuldig te lezen. Indien je na het lezen van deze verklaring nog vragen over de inhoud ervan hebt, kun je je uiteraard tot ons wenden. 

MGear, gevestigd aan de Geenestraat 6, te (6031 VR) Nederweert, KvK-nummer 57560145 is de verantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. 

 

Persoonsgegevens en doeleinden

MGear verwerkt diverse soorten persoonsgegevens, voor verscheidene doeleinden. MGear beoordeelt per geval welke persoonsgegevens nodig zijn. Hieronder volgt een opsomming van de doeleinden van de verwerking van jouw persoonsgegevens en de te verwerken persoonsgegevens:

 1. het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en).
  Het betreft hier verkoop van onze producten en/of levering van onze diensten. In beginsel heeft MGear hiervoor jouw naam en contactgegevens nodig. Voorts beoordeelt MGear of er ten behoeve van verkoop van ons product/ onze producten dan wel levering van onze diensten er mogelijk nog verdere persoonsgegevens nodig zijn. In sommige gevallen kan het voor de levering van ons producten / onze producten dan wel levering van onze diensten nodig zijn dat MGear jouw gegevens verstrekt aan derden;
 2. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer.
  Hieronder valt tevens het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, en eveneens het in handen van derden stellen van vorderingen;
 3. het contact op kunnen nemen:
  Bijvoorbeeld om met jou contact op te kunnen nemen en te reageren op door jou gestelde vragen of om jouw aanvraag tot nadere informatie over (een) product(en) en/of onze diensten te kunnen afhandelen;
 4. het uitvoeren van (direct)marketing-activiteiten en reclame:
  Teneinde onze verkoop van producten en onze dienstverlening te bevorderen, wordt door MGear met behulp van diverse activiteiten informatie verzameld. Het betreft hier informatie die commercieel interessant is of kan zijn voor analyse en mogelijke uitbreiding van productverkoop en van onze dienstverlening. Hierbij valt te denken aan gegevens van contactpersoon/ contactpersonen binnen bedrijven, marktpositie van bedrijven, en eventuele of reeds bestaande interesse(s) in één of meerdere product(en) en/of diensten. Het verzamelen van deze gegevens geschiedt op basis van gerechtvaardigd (commercieel / ondernemers-)belang. De hiervoor benodigde en verzamelde gegevens kunnen onder ander bestaan uit: contactgegevens, notities en/of verslagen van (telefoon)gesprekken/bedrijfsbezoeken etc.
  Het geheel van verzamelde informatie wordt zorgvuldig in ons administratiesysteem verwerkt en opgeslagen, waarbij de vereiste privacy- en beveiligingsvoorschriften in acht worden genomen. Slechts de gerechtigde manager/bedrijfsvoerder van MGear heeft toegang tot de persoonsgegevens.
  De betreffend gegevens kunnen worden ingezet om:
  – je te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van MGear;
  – je eventueel (digitale) nieuwsbrieven per e-mail/ per post te doen toekomen;
  – de website, productsamenstelling/-voorraad en/of dienstverlening van MGear te verbeteren;
 5. voor social media:
  MGear is vanwege (digitale) marketingdoeleinden ook actief op social media (onder andere: LinkedIn, Twitter, Facebook, Youtube en Instagram). Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer je functies op onze websites gebruikt. Indien een dergelijke functie door jou wordt gebruikt, kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie;
 6. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 7. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.   

 

Uitwisseling gegevens met derden

MGear deelt jouw gegevens niet met bedrijven, organisaties en personen buiten MGear. Uitzondering hierop zijn de hierna genoemde situaties:

 1. uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst
  Indien het voor nakoming van de contractuele verplichtingen van MGear naar jou toe nodig is om jouw persoonsgegevens aan derde organisaties te verstrekken, dan is verstrekking aan deze organisatie geoorloofd. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld levering van producten door de postbezorger of koerier en bijvoorbeeld inschakeling van een derde ten behoeve van uitvoering van onze afgesproken dienstverlening (geluidstechnicus).
 2. Met jouw toestemming
  MGear kan jouw persoonsgegevens, met jouw toestemming, aan andere partijen verstrekken. Alvorens verstrekken aan andere partijen is toegestaan, dient voor jou duidelijk te zijn waarop jouw toestemming ziet en wat de (mogelijke) gevolgen van de toestemming (tot verstrekking) zijn.
 3. Voor externe verwerking
  MGear werkt samen met partners die voor haar gegevens (kunnen) verwerken. Deze partners verwerken de door MGear aangeleverde persoonsgegevens conform het privacy-beleid van MGear. Dit houdt in dat we van onze partners een bij ons privacy-beleid aansluitende vertrouwelijkheids- en beveiligingsvoorschriften vereisen. Partners zijn onder andere: IT-leverancier, websitebeheerder en onze accountant.
 4. Om juridische redenen
  MGear zal persoonsgegevens openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
 5. Wettelijke verplichting
  In het geval dat MGear op grond van wetgeving hiertoe verplicht is, zal MGear persoonsgegevens verstrekken. Voorafgaand aan verstrekking van de persoonsgegevens zal MGear met de desbetreffende ontvanger(s) afspraken maken omtrent vertrouwelijkheid en veiligheid. Deze afspraken worden gemaakt om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en beveiligd.

 

Bewaartermijn

MGear bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is. In eerste instantie worden jouw persoonsgegevens daarom alleen gedurende de periode bewaard dat deze nodig zijn voor verrichting van de met jou overeengekomen dienst(en) en/of levering van product(en). Indien de wet MGear hiertoe verplicht, zal MGear jouw persoonsgegevens echter langer bewaren (nl. gedurende de periode dat wetgeving dit vereist). Na het voltooien van de overeengekomen opdracht (tot levering van een product dan wel tot levering van een dienst) of na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn zullen zal MGear, voor zover mogelijk, jouw persoonsgegevens uit onze administratie verwijderen.
In geval je jouw e-mailadres hebt verstrekt om bijvoorbeeld door middel van onze nieuwsbrief op de hoogte te worden gehouden van onze producten en/of diensten zullen wij de hiertoe benodigde gegevens wel nog bewaren.
Wanneer je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen. Hiervoor tref je onderstaand onze contactgegevens aan. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens

MGear neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In dat kader zijn maatregelen genomen, zoals:

 • alleen geautoriseerde perso(o)n(en) hebben toegang tot de administratie (de toegang tot deze gegevens is afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord);
 • bij gebruik van de website wordt een gecodeerde verbinding gebruikt. Deze codering met een digitaal certificaat zorgt ervoor dat informatie privé blijft bij de verzending van of naar de https-website www.mgear.nl.

 

Uw rechten

Op grond van de wet heb je diverse rechten. We zetten hieronder de rechten voor je op een rij:

 1. Inzage, wijzigingen (verbetering of aanvulling) en verwijdering van je persoonsgegevens;
 2. Bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens;
 3. Gegevenswissing van jouw persoonsgegevens;
 4. Beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens;
 5. Overdracht van digitale data (gegevensexport voor gegevens die we met jouw toestemming gebruiken);
 6. Intrekken van toestemming voor verwerking van jouw persoonsgegevens.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behoudens misbruik. Voor het uitoefenen van jouw rechten kun je contact met ons opnemen via patrick@mgear.nl.

Termijnen
Wij zullen jouw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij jou hierover binnen een maand informeren.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om een bewijs van jouw identiteit. Dit doen we om misbruik te verhinderen, om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van jouw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we jou dan ook op voorhand een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek
Volledigheidshalve wijst MGear jou er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat MGear aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. We zullen ieder verzoek steeds apart beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan jou kenbaar maken.

Opgemerkt zij, dat het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden wel absoluut is. MGear zal derhalve afmeldingen voor onze commerciële uitingen (zoals bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) altijd honoreren.

Klachten
Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Natuurlijk helpt MGear jou dan graag verder. Indien je onverhoopt een klacht hebt, heb je ook het recht om deze in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacy-wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je vinden op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Uiteraard staat het je vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Voor vragen over de privacy kun je via onderstaande contactgegevens contact opnemen met MGear.

Wijzigingen privacy-verklaring 
MGear behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy-verklaring. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de MGear. Het verdient dan ook aanbeveling deze privacy-verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte raakt/bent.

MGear kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacy-verklaring. In dat geval zal MGear contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan het reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over deze privacy-verklaring of ons privacy-beleid, of een beroep wilt doen op één van jouw wettelijke rechten, kunt je contact met MGear opnemen via onderstaande gegevens:

MGear B.V.
T.a.v. Patrick Overklift Vaupel Kleyn
Geenestraat 6
6031 VR Nederweert
tel.nr.:         0495-844472
e-mail:         patrick@mgear.nl